Generalforsamling 2019

19. februar 2018

Dagsorden for Hevring og omegns beboerforening

Offentliggjort den 7. februar 2019

Tirsdag d. 19 Februar 2019 kl. 20.00.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af revideret regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent for indeværende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen.
 8. Valg af bestyrelsessuppleant. Der er en vakant suppleant post
 9. Valg af 2 revisorer.
 10. Valg af revisorsuppleant

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder medlemmer der ønsker at opstille til valg skal være formanden Ragnar Rypestøl, Hevringvej 22, i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

I samarbejde med ishusforeningen og vandværket vil der traditionen tro være en let anretning samt en øl/vand samt kaffe og the.

Bestyrelsen

Dagsorden for Hevring ishusforening

Offentliggjort den 7. februar 2019

Hevring Beboerforenings støtteforening

(Ishuset)

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag, den 19. februar 2019 i forsamlingshuset kl. 19.30 –  20.00

Hevring Beboerforenings støtteforening 3. januar 2019

(Ishuset)

Hej alle

Der indkaldes herved til ordinær  generalforsamling, tirsdag, den  19. februar 2019 i forsamlingshuset kl. 19.30 –   20.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af det reviderede regnskab
 • Indkomne forslag

Valg:

Kasserer:  På valg er Jan Bak Nielsen og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er Ania Skifter og Henrik Boje

Poul T. Hansen er på valg som suppleant  

Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til formand Betina  Skeel Jakobsen på bsj@carelink.dk  senest 8 dage før generalforsamlingen.  

Med venlig hilsen

Bestyrelsen